Radboudumc

Het Radboudumc wil vooroplopen in het ontwikkelen van een innovatieve, duurzame en betaalbare gezondheidszorg. ‘A significant impact on healthcare’ is onze missie. Dit willen we bereiken met aantoonbaar onderscheidende kwaliteit, persoonsgerichte zorg, doelmatigheid en duurzame netwerken. Innovatie zit in het hart van deze strategie en is daarom goed verankerd in ons denken en in onze activiteiten. Daarbij gaat het om zowel technologische innovaties als innovatie van zorgconcepten of behandelmethodes. We stimuleren onze medewerkers en geven hen de ruimte om innovatieve verbeterideeën aan te dragen en daadwerkelijk te realiseren. Innoveren gaat bij ons altijd in samenwerking met de patiënt, omdat hij of zij expert is in het hebben van zijn of haar aandoening. En we innoveren indien mogelijk met ook met de netwerkpartners uit de nulde, eerste en tweede lijn, zorgverzekeraars en technologische of andere samenwerkingspartners.

Belangrijke vormen van innovaties zijn e-health-toepassingen. Naar onze mening zal e-health in zowel in de preventieve als curatieve zorg de komende jaren steeds belangrijker worden. E-Health gaat over digitale toepassingen in de zorg: het gebruik van informatie- en communicatietechnologie ter ondersteuning of verbetering van de gezondheid en de gezondheidszorg.

Het Radboudumc is ervan overtuigd dat digitale zorg de komende jaren een vlucht zal nemen. Hiermee bedoelen we het aanbieden van dezelfde zorg, maar in een ander model. Digitaal voor hén die het kúnnen én willen, waarmee we ook tijd vrij maken voor hen die niet willen of kunnen dan wel extra persoonlijke aandacht nodig hebben. Wij gaan ervan uit dat het nieuwe ziekenhuisbed thuis staat. Alleen als de ziekenhuisspecifieke infrastructuur echt nodig is, nemen we patiënten zo kort mogelijk op. Hiervoor is thuiszorgtechnologie nodig en zal de organisatie van de zorg op de digitale zorgtoepassingen worden ingericht. Dat impliceert ook een grote verandering voor de organisatie van de zorg in het Radboudumc.

De gezondheidszorg staat voor grote uitdagingen als het gaat om betaalbaarheid, toegankelijkheid en beschikbaarheid. Innovaties zijn noodzakelijk om hiervoor een oplossing te bieden. Innovaties vinden tot nu toe met name plaats op het gebied van geneesmiddelen en diagnostiek, de wijze van het verlenen van de zorg is nog relatief onveranderd gebleven. Huidige technologische ontwikkelingen bieden een kans om een wezenlijke bijdrage te leveren aan de beschikbaarheid en toegankelijkheid van de zorg, en wellicht daarmee aan de betaalbaarheid.

Innovatie is geen doel op zich, maar is naar onze mening pas geslaagd als het beter is voor de patiënt en maatschappij. De innovatie is dus pas succesvol als zij:

bijdraagt aan het nemen van de regie van de patiënt over zijn gezondheid, en/of een op maat gerichte diagnose en behandeling of preventie mogelijk maakt;
de innovatie doelmatiger is en/of de zorg betaalbaarder maakt;
de betrokken zorgprofessionals  overtuigd zijn of beter nog enthousiast zijn over het nut van de innovatie en
het Radboudumc deze innovatie kan delen met Citrien NFU partners en anderen in of buiten ons netwerk waar gepast en mogelijk.

Bij voorkeur ontwikkelen we de innovaties ook samen met anderen, elk vanuit zijn eigen expertise. Hierbij zien we de patiënt als expert met betrekking tot zijn aandoening en is de impact van de innovatie voor de patiënt en al zijn levensdomeinen van belang.

In alle stappen van het proces van ideegeneratie tot het definitief implementeren van innovaties in de zorg heeft het Radboudumc unieke expertise in huis, die we gebruiken om een innovatief idee tot een succes te maken. Het REshape Center is speciaal opgericht om technologische innovaties aan te jagen, ideeën te genereren en tot eerste concepten te ontwikkelen. Wij verkennen daartoe voortdurend nationaal en internationaal mogelijkheden en het creëren van partnerships. We leren door kortcyclisch te experimenteren, waarbij we ook leren van het maken van fouten. We testen in een vroeg stadium via onze dochteronderneming Medvalue of een concept echt kansrijk is. Het onderzoeksnetwerk en de kennis van evaluatie van de effectiviteit en implementatie maken het mogelijk om een kansrijke innovatie verder door te ontwikkelen richting brede toepassing en implementatie. En we zorgen voor verantwoorde wetenschappelijke evaluaties door onderzoekers van Healthcare Improvement Sciences, met methodes die passen bij de huidige dynamiek van innoveren. Zo is het belangrijk om ook na introductie van de innovatie de afweging van de kosten ten opzichten van de opbrengsten te maken (kosteneffectiviteit). Het Technology Center Health Economics heeft hiervoor de expertise op micro-, meso- en macroniveau in huis.

Het proces is samengevat in onderstaande figuur:

Cruciaal daarbij is het begeleiden van patiënten en zorgverleners bij het gebruik van digitale toepassingen. Kennis van wat patiënten en zorgverleners belangrijk vinden, wat hen helpt of juist belemmert de toepassingen te gebruiken en wat voor hen de toegevoegde waarde is staat vormt een essentiële bouwsteen bij de implementatie van de digitale toepassingen. 

Download het document hieronder voor een volledige overzicht van de visie.

Documenten

eHealth visie Radboudumc