UMCG

Centraal in de Visie & Missie van het UMCG "Bouwen aan de toekomst van gezondheid 2020" staat (verkort):

De patiënt als mens is leidend: Wij willen dat mensen in de best mogelijke gezondheid leven. Nu en in de toekomst. Alles wat we doen draagt daar aan bij.

Wij pionieren in onderzoek: Ons wetenschappelijk onderzoek zorgt voor nieuwe kennis over gezondheid, preventie, ziekte en behandeling. Die kennis gebruiken we voor innovaties: praktische verbeteringen in de zorg. Daar profiteren al onze patiënten van.

Wij delen onze kennis in Noord-Nederland en (inter)nationaal: Onze kennis is van iedereen. We delen nieuw verworven inzichten met anderen en helpen hen bij een goede toepassing in de praktijk. Dat is goed voor patiënten in Noord-Nederland en elders. We nemen daarom deel aan vele (inter)nationale netwerken en samenwerkingsverbanden.

In de visie van het UMCG zal eHealth hierin een cruciale rol naar de toekomst innemen. Vanwege dit belang heeft het UMCG intern een gremium en een ondersteunend proces ingericht om eHealth initiatieven te kunnen signaleren, motiveren, ondersteunen en waar mogelijk te integreren in of met de UMCG-processen. Tevens is eHealth een separaat hoofdstuk binnen de door de UMCG IT-Strategieraad te ontwikkelen IT-strategie en daarmee ook integraal onderdeel van de UMCG IT-Governance.

Als definitie van eHealth gebruikt het UMCG de volgende definitie: EHealth is het gebruik van (internet)technologie ter ondersteuning of verbetering van de gezondheid en de gezondheidszorg. Patiënten en cliënten zijn dankzij eHealth in staat om regie te nemen over hun gezondheid.

Vanuit de Visie 2020 maakt het UMCG actief keuzes en stimuleert zij de verdere ontwikkeling van eHealth initiatieven die hierin passen of op (middel)lange termijn een rol zullen gaan spelen. Heel expliciet gaat het hier om de volgende onderdelen van de visie 2020:

Van mens tot mens, in alles wat we doen:
We werken voor en met mensen, bij alles wat we doen: We zetten ons allemaal in voor de gezondheid en het welzijn van mensen. Hun belang is leidend bij alles wat we doen. We verliezen dat belang geen moment uit het oog en luisteren naar wat patiënten zeggen. Want patiënten weten vaak zelf wat er goed gaat en wat beter kan. Wat patiënten hebben meegemaakt, doet er voor ons toe. Zo versterken we onze zorg in het UMCG, maar ook in de hele zorgketen met andere zorgverleners.

Healthy Ageing
We willen mensen helpen om langer gezond en actief te blijven. Healthy Ageing is onze gemeenschappelijke focus. Als UMCG gaan we verder dan de klassieke benadering van behandeling en genezing. Wij kijken ook naar preventie, onderzoeken de oorzaken van veroudering en geven voorlichting over gezondheid, preventie en kwaliteit van leven.

Regio en uitwisseling
In de afgelopen jaren is er al veel samenwerking in de regio opgezet, thema’s al centrumvorming, uitwisselen van informatie en heel organiseren rondom patiëntgroepen spelen hierin een belangrijke rol.
Met eHealth kunnen we de toekomst van gezondheidszorg efficiënter en beter inrichten.

Bij de inzet, keuze en ontwikkelingen van eHealth ontwikkeling in, met of in relatie met het UMCG heeft het UMCG de volgende visie op eHealth ontwikkeld:

Het UMCG ziet eHealth om:

• de gezondheid van iedereen te bevorderen
• duiding te geven aan gezondheidsinformatie voor iedereen overal en altijd
• de zorg daar te kunnen verlenen waarin het gezondheidseffect het beste is
• wanneer nodig toegang, doorloop en samenwerking in ketenzorg te ondersteunen
• onderzoek en innovatie ten behoeve van gezondheid te faciliteren

Dit heeft gevolgen voor alle actoren die in deze context betrokken zijn te weten:

• het individu (burger)
• de patiënt
• de hulpverlener
• het UMCG
• het gezondheidsnetwerk

Met bovenstaande visie onderschrijft en sluit het UMCG naadloos aan op het plan en de eHealth visie van de NFU zowel in de voorbereidende stappen (team →loket→toolbox) als wel in de doelstellingen vallende onder "Digitale Verbondenheid" en "Digitale Interactie".

Documenten

eHealth visie UMCG